top of page

Kobuleti resort

BUY

$144.855

Popis nehnuteľnosti

PREDAJ LUXUSNÝCH PLÁŽOVÝCH APARTMÁNOV HOTELOVÉHO
TYPU S ROČNÝM VÝNOSOM Z PRENÁJMU OD 8,1 %. MOŽNOSŤ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRU NA 5 ROKOV.

Rezort Magnetic Beach stojí v lokalite Kobuleti, priamo na jednej z najkrajších pláží Gruzínska. Pláž je súkromná, denne servisovaná, piesočnato-kamienková. Čierny piesok tu obsahuje vysoké percento magnetických hornín. Súčasťou rezortu je 25m dlhý plavecký sladkovodný bazén s efektom „infinity pool“. V komplexe môžu klienti využívať aj recepciu, reštauráciu s celodennou prevádzkou, plážový bar a sky bar na streche jednej z budov. Budovy sú postavené podľa prísnych európskych kvalitatívnych štandardov českými a slovenskými inžiniermi a dizajnérmi. Interiéry sú navrhnuté podľa posledných trendov v štýle feng-shui.

Apartmány sú kompletne vybavené luxusným nábytkom, sanitou a sú plne klimatizované. Apartmány sú orientované na západ a všetky majú nezameniteľný výhľad. Každý z nich má balkón alebo terasu s nábytkom. Pýchou sú nadčasové
mramorové obklady kúpeľní, basaltové kuchynské dosky a translucentné kamenné
dyhy zdobiace čelá postelí. Všetko je vybudované s ohľadom na životnosť a pohodlie. Vieme, že pre investora nie je dôležitá len rýchla návratnosť investície a zaujímavý výnos, ale
tiež dlhodobá bezúdržbovosť zakúpenej nehnuteľnosti a nízke náklady. V apartmánoch a budovách je zaistený celoročný servis. Bonusom pre hostí aj investorov je tiež skutočnosť, že sa jedná o prvý úplne nefajčiarsky rezort v Gruzínsku.

Ide o investičné apartmány hotelového typu, a preto sa investor na prvom mieste zameral na návratnosť investície (ROI) pre vlastníkov apartmánov. Návratnosť je kalkulovaná v rozmedzí 8 až 12 rokov výhradne z príjmov z prenájmu apartmánov. Majiteľ apartmánu ďalej profituje na raste hodnoty nehnuteľnosti v čase. Napríklad za posledných 5 rokov predstavoval nárast cien nehnuteľností v Adžarskej autonómnej republike priemerne 10 až 15 % ročne. O dane a ďalšie formality sa kompletne stará naša servisná organizácia a miestna účtovná kancelária. Dostanete teda už čistý výnos bez starostí. Servis a pravidelná údržba celého komplexu je tiež plne zaistená. V komplexe funguje recepcia, servisný a upratovací personál a zamestnanci reštaurácie. Za tieto služby je účtovaný servisný poplatok, tzv. service fee, ktorý činí 3 USD/m2/mesiac. Každý rok sa vykonáva vyúčtovanie a peniaze sa zasielajú danému investorovi. Rovnako aj náklady na spotrebu elektriny a vody v danom konkrétnom apartmáne a poistenie sú 1x ročne vyúčtované majiteľovi apartmánu.

_________________________

Property Description
SALE OF LUXURY BEACH APARTMENTS HOTEL
TYPE WITH AN ANNUAL RENTAL YIELD FROM 8.1%. POSSIBILITY OF REPAYMENT PLAN FOR 5 YEARS.
Magnetic Beach Resort is located in Kobuleti, right on one of Georgia's most beautiful beaches. The beach is private, serviced daily, sandy and pebble. Black sand here contains a high percentage of magnetic rocks. The resort has a 25m long freshwater swimming pool with an "infinity pool" effect. In the complex, clients can also use the reception, restaurant with all-day service, beach bar and sky bar on the roof of one of the buildings. The buildings are built according to strict European quality standards by Czech and Slovak engineers and designers. The interiors are designed according to the latest trends in the feng-shui style. The apartments are fully equipped with luxury furniture, sanitary facilities and are fully air-conditioned. The apartments face west and all have incredibly beautiful views. Each has a balcony or terrace with furniture. Our pride is marble bathroom tiles, bastion kitchen countertops and translucent stone
veneers decorating the headboards. Everything is built with ideas of durability and comfort.
Apartments and buildings are serviced all year round. A bonus for both guests and investors is the fact that this is the first completely non-smoking resort in Georgia. These are hotel-type investment apartments, which is why the investor focused on return on investment (ROI) for apartment owners in the first place. The return is calculated in the range of 8 to 12 years exclusively from income from apartment rental. The owner of the apartment further benefits from the growth of the value of the property over time. For example, over the past 5 years, the increase in property prices in the Autonomous Republic of Adjara has averaged 10-15% per year. Taxes and other formalities are completely taken care of by our service organization and local accountancy office. So you already get a net return without worries. Service and regular maintenance of the entire complex is also fully ensured. The complex has a reception, service and cleaning staff and restaurant staff. For these services, a service fee is charged, which is 3 USD / m2 / month. Every year, a settlement is made and money is sent to an investor. Likewise, the costs of electricity and water consumption in a given particular apartment and insurance are billed 1x a year to the owner of the apartment.

_________________________


Izieb

1

Poschodí

11

Kúpeľňa

1

Dokončené

2022

Rozloha m2

28.2

Lokalita

Kobuleti, Gruzínsko, Adžaria

Mgr. Adam Gečevský

# 910.888.322

Email

Mobil

Whatsapp:
+421 910 888 322

Mám záujem

Ďakujeme za potvrdenie

Späť na

bottom of page